• banner-concierge.jpg

My?lenka pohostinství vyvíjí

Dnes cestující v?eho druhu, i kdy? jsou na místo ur?ení, které pou?ívají sv?j smartphone se podívat na to, co d?lat, kde se najíst, co vid?t.

P?edstavte si, ?e on-line asistent komplexní a u?ivatelsky p?ív?tivý; webová aplikace splavný smartphony a tablety: jednoduché, detailní a mnoho tip?. ,

Zde najdete v?echny informace které odborníci na m?sto: otevírací hodiny, dal?í zajímavé v?ci d?lat v okam?iku, mnoho restaurací na výb?r, v?etn? toho Va?eho hotelu.

Jeho zku?enosti ve m?st?

icon1 Co vidím v blízkosti svého hotelu nebo ve st?edu?
icon2

icon1 Co má d?lat dnes nebo zítra: výstavu, fotbalový zápas, muzeum nebo divadlo?
icon2

icon1 Jaké jsou nákupní centra?
icon2

icon1 Je to otev?ené nebo zav?ené?
icon2

icon1 Kde se najíst?
icon2


Ve m?stech Scrollidea

Informace a dotazy o ubytování

Ve?keré informace z va?eho p?íjmu;
tipy na nejlep?ích místních restaurací;
?ijeme blaho na?ich lázní;

praktické informace

Jak se asi na ve?ejnou dopravu ve m?st?

Jaký druh jízdenky bych m?l pou?ít

Jak zavolat taxi

... a mnohem více!